Pravidla soutěže

Soutěž o i30 N na víkend

Soutěž se koná 31. 8. 2019 od 9:00 do 15.9.2019 18:00 u OC Arkády u hostesek Hyundai.

  1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SOUTĚŽE Pořadatelem soutěže je společnost Hyundai Motor Czech s.r.o., se sídlem v Praze 5, Siemensova 2717/4 IČ: 283 99 757, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 138784 (dále jen „pořadatel“).
  2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE Soutěž probíhá od 31. 8. 2019 od 9:00 do 15.9.2019 18:00 (dále jen „doba konání soutěže“).
  3. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE u OC Arkády u hostesek Hyundai.
  4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI Účastníkem soutěže (dále jen „soutěžící“) se může stát fyzická osoba starší 18ti let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která u stánku Hyundai u OC Arkády vyplní odpověď na soutěžní otázku: Jaké modely vozů Hyundai vyrábí společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech? Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi a dále též všechny osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podmínkou účasti v soutěži je též bezvýhradný souhlas s těmito pravidly, který soutěžící vyjadřuje zapojením se do soutěže formou splnění soutěžního úkolu v době konání soutěže.
  5. MECHANIKA SOUTĚŽE Soutěž spočívá ve správném zodpovězení otázky: Jaké modely vozů Hyundai vyrábí společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech?. Stačí od 31. 8. 2019 od 9:00 do 15.9.2019 18:00 přijít k OC Arkády Pankrác a vyhledat hostesky Hyundai a vyplnit registrační formulář. Výherce bude vylosován (ze správných odpovědí) odbornou porotou složenou ze zástupců pořadatele. Výběr je plně v kompetenci odborné poroty a je nezměnitelný.
  6. VÝHRY A JEJICH PŘEDÁNÍ Soutěží se o Hyundai i30 N na víkend. Výherce bude o získání výhry vyrozuměn organizátorem soutěže. Výhra není právně vymahatelná. Výhru nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. Pořadatel si vyhrazuje právo výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. Podmínkou získání výhry je dodržování a splnění podmínek těchto pravidel soutěžícím.
  7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Uvedením tipu uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) pořadateli jako správci souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, fotografie, a to pro účely organizace soutěže, zejména za účelem vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků a předání výhry, jakož i pro marketingové účely pořadatele, zejména za účelem nabízení zboží a služeb. Souhlas se poskytuje na dobu trvání soutěže a 5 let od jejího ukončení. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jí poskytnuté osobní údaje byly po dobu trvání soutěže a 5 let od jejího ukončení zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím zpracovatelů pověřených pořadatelem, a to zejména organizátorem. Soutěžící bere na vědomí, že údaje budou zpracovávány automatizovaně, případně oprávněnými zaměstnanci pořadatele nebo organizátora soutěže či dalších osob dle předchozí věty. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžící ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů; v případě, že se domnívá, že pořadatel či organizátor provádí zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem, pak právo požadovat vysvětlení či právo na odstranění závadného stavu spočívající v opravě údajů, jejich doplnění, blokaci či likvidaci. Neschválí organizátor, resp. pořadatel, žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se soutěžící obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Odvolání souhlasu v době trvání soutěže povede k vyloučení soutěžící ze soutěže. V případě odvolání tohoto souhlasu, které není dostatečně odůvodněno podstatnou změnou okolností na straně soutěžící, je soutěžící povinen nahradit pořadateli a organizátorovi veškerou újmu, která jim v důsledku odvolání tohoto souhlasu vznikla.
  8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY Soutěžící bude ze soutěže vyloučen, pokud pořadatel a/nebo organizátor soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že soutěžící jedná podvodně, v rozporu s pravidly soutěže a/nebo s dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). V případě vyloučení soutěžícího ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká, přičemž soutěžící nemá nárok na žádnou kompenzaci. V případě, že se takový soutěžící stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru a výhra mu nebude předána, a pokud ji již převzal, je povinen ji na výzvu organizátora nejpozději do tří dnů vrátit. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit podmínky soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Organizátor ani pořadatel nejsou odpovědni za technické problémy soutěžícího v souvislosti s účastí v soutěži. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími, organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Tato pravidla jsou zveřejněna webových stránkách hyundai.cz pořadatele (HyundaiCZ) nebo u hostesek v místě konání akce.

V Praze dne 30. 8. 2019